Nhân sự

STT

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

Email

Số điện thoại

1

Nguyễn Văn Hảo

Trưởng Khoa

NCS,Thạc Sĩ

nvhao.an@sptwnt.edu.vn

0914007891

 

2

Lê Thị Thu Thủy

Tổ trưởng

Cao học

lethuysptwnt@gmail.com

 

0914147744

 

3

Phan Thị Thịnh

Giảng viên

Thạc Sĩ

ptthinh75@gmail.com

0988412808

 

3

Tăng Long Phước

Giảng viên

Đại học

longphuocsp@gmail.com

 

01656737346

4

Nguyễn Văn Tuyên

Giảng viên

Đại học

tuyen.anh73@gmail.com

 

01688343626

 

5

Chế Long Mỹ

Giảng viên

Thạc Sĩ

chelongmy20@gmail.com

 

0985328827

 

6

Nguyễn Thị Ái

Giảng viên

Đại học

nguyentienai@gmail.com

 

0988797069

 

7

Hoàng Minh Hải

Giảng viên

Đại học

haioihai@gmail.com

 

0906469968

 

8

Mai Thị Oanh

Thư ký khoa

Cao đẳng

oanhmai1968@gmail.com

 

 

0935588337