Liên hệ

Khoa Nghệ thuật

Địa chỉ: Tầng 3 – Nhà A5, Trường CĐSP Trung ương Nha Trang, Đồng Đế - Nha Trang – Khánh Hòa

Điện thoại: 02583.830990 - 02583.836784